Yleiset toimitusehdot – Raikka Oy – konepaja

 

1. Soveltamisala ja sitovuus

Kaikkiin Raikka Oy:n (jäljempänä Toimittaja) toimitusso- pimuksiin tai toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin so- velletaan näitä Yleisiä toimitusehtoja sekä mahdollisesti solmittuja muita sopimuksia tai ehtoja. Näistä ehdoista voidaan poiketa ja/tai ostajan liittämiä tai näistä ehdoista poikkeavia ehtoja soveltaa ainoastaan, jos tällaisten eh- tojen soveltamisen on Toimittaja etukäteen vahvistanut kirjallisesti.

Toimittaja voi muuttaa näitä Yleisiä toimitusehtoja tar- peen mukaan. Kuhunkin toimitukseen sovelletaan niitä toimitusehtoja, jotka ovat voimassa tilausvahvistuksen tekoajankohtana.

2. Tarjoukset ja sopimuksen syntyminen

Tarjoukset eivät ole sitovia, ellei näin ole erikseen tar- jouksessa Ostajan tulee hyväksyä tarjous siinä esitetyssä määräajassa tai määräajan puuttuessa, vii- meistään yhden kuukauden kuluessa tarjouksen päiväyk- sestä. Sopimus syntyy, kun Toimittaja on vahvistanut so- pimuksen sisällön kirjallisessa tilausvahvistuksessaan. So- pimukseen ei sovelleta ostajan mahdollisesti esittämiä tai toimittamia ehtoja, joiden noudattamisesta ei ole erikseen sovittu tilausvahvistuksessa.

Mikäli lainsäädäntö niin vaatii, Ostajan tulee toimittaa Toimittajalle tämän pyynnöstä ilman aiheetonta viiväs- tystä loppukäyttäjä- ja/tai

3. Toimituksen laajuus

Toimituksen ja palvelun laajuus on määritelty tarjouk- sessa ja/tai tilausvahvistuksessa. Mikäli ostaja haluaa muutoksia tilausvahvistuksessa sovittuun toimitukseen, tulee asiasta sopia erikseen ja Toimittaja vahvistaa muu- tokset sekä uudet hinnat uudessa tilausvahvistuksessa, mikäli Toimittaja hyväksyy esitetyt muutokset. Osittaiset toimitukset ovat sallittuja, mikäli se on ostajan kannalta kohtuullista.

Pakkaukset ja tuotteiden vaarallisuusluokat ja vastaavat tiedot merkitään voimassa olevan lain vaatimusten sekä Toimittajan soveltaman käytännön mukaisesti ja koske- vat Toimittajan alkuperäispakkauksia. Mikäli Ostaja ha- luaa pakkauksiin omia tai laista taikka Toimittajan käy- tännöstä poikkeavia lisämerkintöjä, Toimittajalla on oi- keus laskuttaa ostajaa soveltamansa hinnaston mukai- sesti.

4. Hinta ja maksuehdot

Toimittajan yleiset hinnastot ja muu hintoihin liittyvä in- formaatio ei sido Toimittajaa, jolla on oikeus päivittää hinnastoja tarpeen

Mikäli toisin ei ole ilmoitettu, hinnat ilmoitetaan euroissa (EUR) ja toimitusehto on FCA (Incoterms 2020) Eurajoki tai Toimittajan määrittelemä muu paikka Suomessa. Tuotteiden hinta ei sisällä rahtikustannuksia, arvonli- säveroa tai julkisia maksuja, jotka Toimittaja laskuttaa os- tajalta

Toimittajalla oikeus muuttaa tuotteiden tai palvelun hin- taa, mikäli raaka-aineissa tai materiaaleissa, työvoima- kustannuksissa taikka muissa vastaavissa kustannuksissa ovat kustannukset tarjouksen ja/tai tilausvahvistuksen ja toimituksen välissä muuttuneet. Tarjotut hinnat koske- vat ainoastaan tiettyä kyseistä tilausta. Kiinteähintaisista sopimuksista tulee sopia erikseen

Pakkaus- ja rahtikustannukset sekä vakuutuskulut, jotka perustuvat ostajan haluamaan vakuutusturvaan, mää- räytyvät toimitushetken kustannusten mukaan ja lasku- tetaan ostajalta

Mikäli Toimittaja erikseen sovitun mukaan vastaa ko- koonpanosta, asennuksesta tai käyttöönotosta, vastaa

ostaja näistä aiheutuvista kustannuksista Toimittajan hinnaston mukaisesti sovittujen toimituskustannusten li- säksi, ellei muuta ole osapuolten kesken kirjallisesti sovittu.

Toimittaja laskuttaa ostajaa, kun tuotteet ovat noudetta- vissa tai luovutettavissa sovitun toimitusehdon mukai- sesti. Toimitukseen liittyvä lasku tulee maksaa 14 päivän kuluessa laskuun merkitystä päivämäärästä Toimittajan pankkitilille, jos muusta ei ole tilausvahvistuksessa sovittu. Maksun viivästyessä tulee ostajan maksaa Toi- mittajan kulloinkin soveltaman korkokannan mukaista viivästyskorkoa (vähintään 13 %) sekä korvata kaikki las- kun permisestä aiheutuvat

Ostajalla on oikeus pidättää maksuja tai kuitata maksu- saataviaan ainoastaan lainvoimaiseen tuomioon perus- tuvalla tai muulla kuittauskelpoisella

Toimitusaika, Force Majeure

Toimitusajan ja päivämäärien noudattamisen edellytyk- senä on, että ostaja on täyttänyt omat sopimusvelvoit- teensa ajallaan, kuten toimittanut tarvittavat dokumen- tit, hankkinut tarvittavat luvat, hyväksynnät ja suunnitel- mat sekä huolehtinut sovituista maksuista ja muista vel- voitteistaan. Mikäli ostaja ei ole näistä edellytyksistä huolehtinut, Toimittajalla on oikeus pidentää aikatauluja ja päivämääriä

Mikäli toimitusta ei voida toteuttaa sovittuna ajankoh- tana ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen, pi- dennetään tällaista ajankohtaa, kunnes este on lakannut ja toimitus voidaan suorittaa. Ylivoimaisena esteenä pi- detään muun ohella vakavia terveysuhkia, kuten epide- mioita (Covid-19), ydinvoimasäteilyä, sotia, terrorismia, alihankkijoiden suoritusvaikeuksia, kapinaa tai vastaavia uhkia, kuten myös teollisuuteen, työvoimaan, työvälinei- siin, raaka-aineisiin, rahtiin, tuonti- tai vientirajoituksiin tai vastaaviin liittyviä suoritusvaikeuksia. Tällaisessa ta- pauksessa Toimittajalla on valintansa mukaan oikeus ve- täytyä sopimuksesta tai omasta vielä toteuttamatta ole- vasta suorituksestaan kokonaan tai osittain ilman vas- tuuta suorituksen viivästymisestä tai toteutumatta jää- misestä.

Toimittajan esittämän pyynnön johdosta ostaja on vel- vollinen kohtuullisessa ajassa ilmoittamaan Toimittajalle, vaatiiko ostaja suorituksen toteuttamista kohtuullisen li- säajan kuluessa vai vetäytyä kaupasta, jolloin jo tehdyt toimenpiteet Toimittajalla on oikeus laskuttaa

Toimittaja ei ole missään vastuussa sellaisesta viivästyk- sestä, joka on Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.

Tuotteet katsotaan toimitetuksi ostajalle, kun Toimittaja on täyttänyt toimitusehdon mukaiset velvoitteensa, mi- käli toisin ei ole kirjallisesti sovittu. Jos ostajan on toimi- tusehtojen mukaan noudettava tuotteet Toimittajalta tai tämän osoittamasta paikasta, tuotteet katsotaan toimi- tetuksi, kun Toimittaja on ilmoittanut ostajalle tuottei- den olevan valmiit Mikäli ostaja halua Toi- mittajan järjestävän tuotteiden kuljetuksen, ei se muuta sovittua toimitusehtoa (kuten FCA) vastuiden osalta ja Toimittajalla on oikeus laskuttaa ostajaa tästä ylimääräi- sestä työstä.

Ostaja on velvollinen tarkistamaan, että tuotteet vastaa- vat tilattuja merkittyjä tuotteita ja ovat ulkoisen tarkas- tuksen perusteella vahingoittumattomia. Mikäli ostaja huomaa puutteita tai vikoja tuotteessa, tulee hänen rek- lamoida Toimittajaa näistä puutteista 7 vuorokauden ku- luessa tuotteiden

Mikäli ostaja ei nouda tuotteita viipymättä, kun Toimit- taja ilmoittaa tuotteiden olevan noudettavissa, on Toi- mittajalla oikeus laskuttaa ostajaa tuotteiden varastoin- nista soveltamansa hinnaston

 

6. Vaaranvastuu

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun Toimittaja on täyttä- nyt toimitusehdon mukaisen

Mikäli tuotteen toimittaminen viivästyy tai jää toteutu- matta ostajasta johtuvasta syystä, siirtyy vaaranvastuu ostajalle sinä hetkenä, kun se olisi siirtynyt, mikäli viiväs- tystä ei olisi

Toimittaja vakuuttaa toimitettavan tuotteen ainoastaan ostajan etukäteisestä kirjallisesta pyynnöstä ja tämän kustannuksella varkauden,rikkoutumisen, kuljetusvahin- gon, tulipalon, vesivahingon tai muun vakuutettavan ris- kin

7. Takuuehdot ja tuotteen virheellisyydet

Toimittaja myöntää tuotteille vain ja ainoastaan – kaikki muut vaateet hyläten ja lisäksi huomioiden otsikon 9 alla olevat ehdot – seuraavanlaisentakuun:

Ostajan on informoitava Toimittajaa mahdolli- sesta laatuvirheestä viipymättä.

Kaikki virheelliset osat tai tuotteet korjataan Toi- mittajan valinnan mukaan joko korjaamalla, vaih- tamalla tai uudella toimituksella veloituksetta. Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä uudesta toimi- tuksesta, jos sillä ei ole erityisen suurta merki- tystä

Ostaja myöntää Toimittajalle tarvittavan ajan ja mahdollisuuden vian korjaamiseksi. Ostajalla on oikeus itse tai Toimittajan kustannuksella käyttä- mällä kolmatta osapuolta korjata vika ainoastaan suhteettoman laajojen vahinkojen ehkäise- miseksi tai sellaisissa kiireellisissä tapauksissa, että ostajan operatiivinen turvallisuus on vaa- rassa. Tällaisissa tapauksissa ostajan tulee viipy- mättä informoida asiasta

Mikäli virheen korjaaminen ei onnistu kohtuulli- sessa ajassa tai se epäonnistuu, on ostajalla oi- keus vetäytyä sopimuksesta. Mikäli virhe on vä- häinen, ostaja on oikeutettu ainoastaan hinnan- alennukseen. Kaikissa muissa tapauksissa ostaja ei ole oikeutettu

Kun Toimittaja päättää korjata virheen vaihta- malla viallisen osan kokonaan tai osittain taikka uudella toimituksella, vastaa Toimittaja uuden osan toimittamisesta ja siitä aiheutuvista kustan- nuksista, sisältäen kyseisen osan kuljetuskustan- nukset edellyttäen, että virheilmoitus on oikeu- tettu. Toimittaja ei vastaa muista kustannuksista, kuten uuden osan tai tuotteen asentamiseen liit- tyvistä kustannuksista.

Seuraavat laatuvirheet eivät oikeuta takuuseen: Ostajan tai kolmannen osapuolen toimesta ta- pahtunut tuotteen epäasiallinen, ohjeidenvastai- nen tai virheellinen säilytys tai käyttö, tavanomai- nen kuluminen, väärä tai huolimaton tai Toimit- tajan ohjeiden vastainen käyttö,pakkaaminen tai säilyttäminen, epäasiallisten tai virheellisten väli- neiden käyttö.

Toimittaja ei vastaa seurauksista, jos ostaja tai kolmas osapuoli korjaa virheen. Sama koskee kaikkia tuotteeseen tehtyjä muutoksia, joita Toi- mittaja ei ole etukäteen hyväksynyt.

Tämän kohdan 7.1. lisäksi mahdollisiin korvaus- vaatimuksiin sovelletaan myös kohtaa 9. Toimit- tajaa kohtaan ei voida esittää muita laatuvirhee- seen perustuvia

8.2 Toimittaja ei vastaa sellaisista tuotteista tai niissä olleista virheistä, joita Toimittaja ainoastaan välittää ostajalle kolmannelta taholta. Tuotteiden pintakäsittelyn takuu- ehdot määräytyvät pintakäsittelytoimittajan takuuehto- jen mukaisesti.

7.3 Takuuaika on 12 kuukautta tuotteen toimituksesta lu-  kien.

8. Takuuehtoja koskevat rajoitukset

Luetteloissa, tuotekuvauksissa, tuotetiedoissa, hintail- moituksissa, kaavioissa tai muissa asiakirjoissa annetut määritykset koskien mittaa, määrääväriä, käyttöä, tekni- siä ja muita ominaisuuksia, erityisesti saatavuutta, toi- minta-arvoja, mittaustarkkuutta etc. viittaavat tuotteen ominaisuuksiin, eivätkä ilman erikseen annettua si- toumusta muodosta mitään takuuta tuotteen ominaisuu- desta (tai takuuta tuotteen laadusta tai kestävyydestä).

9. Vahingot

Toimittajan vahingonkorvausvastuu on rajoitettu vain tyypillisiin ennakoitavissa oleviin sopimusvahinkoihin. Toimittajaa kohtaan ei voida esittää muita vaateita. Toi- mittaja ei ole vastuussa välilisistä

Toimittajan vahingonkorvauksen määrä on kaikissa ta- pauksissa – oli kyse Toimittajan, sen johdon tai työnteki- jöiden, alihankkijoiden, edustajien, agenttien tai kump- panien aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta kolman- nelle osapuolelle – rajoitettu tilauksen

Toimittajaa koskeva vastuunrajoitus koskee myös Toimit- tajan johtohenkilöitä, työntekijäitä, alihankkijoita, edus- tajia, agentteja ja kumppaneita sekä Toimittajan konser- niyrityksiä.

10. Omistusoikeuden pidätys ja immateriaalioikeudet

Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin säilyy Toimitta- jalla, kunnes kaikki ostajalta olevat saatavat on kokonaan maksettu huolimatta mahdollisista tiettyihin tuotteisiin kohdistuneista maksuista sekä Ostaja on toimittanut Toi- mittajalle vastaanottotodistuksen ja loppukäyttäjätodis- tuksen.

Kaikki tuotteisiin ja myöhempään kehitystyöhön sekä tuotteisiin liittyviin piirustuksiin ja dokumentteihin liitty- vät immateriaalioikeudet säilyvät

11. Luottamuksellisuus

Ostajan tulee pitää salassa kaikki Toimittajan kaupalliset ja tekniset tiedot, kuten tuotteen ominaisuudet, doku- mentit, hintatiedot, tietotaito, näytteet, prototyypit, ohjelmistot tai testitulokset (jäljempänä Luottamuksel- linen tieto) niiltä osin, kuin tällainen tieto ei ole julkis- tettu ja todistetustiyleisessä tiedossa eikä Toimittaja ole tarkoittanut Ostajan luovuttavan tällaista tietoa kol- mansille osapuolille. Pyynnöstä kaikki Luottamukselli- nentieto (mukaan lukien kaikki kopiot tai tallenteet) tu- lee viipymättä palauttaa tai tuhota ja niiden käyttämi- nen tulee lopettaa välittömästi.

12. Vaatimusten vanheneminen

Kaikki ostajan vaateet -riippumatta niiden oikeudelli- sesta syystä – vanhenevat 12 kuukauden kuluessa so- pimuksen tai toimituksen (kumpi on aiempi) syntyhet- kestä, mikäli pakottavassa lainsäädännössä ei ole pi- tempää

13. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Kaikki tästä sopimussuhteesta suoraan tai epäsuoraan ai- heutuvat riidat käsitellään Toimittajan kotipaikan toimi- valtaisessa tuomioistuimessa. Toimittajalla on kuitenkin halutessaan oikeus saattaa asia ostajan kotipaikan toimi- valtaisen tuomioistuimen

Tähän sopimussuhteeseen ja siitä aiheutuviin riitoihin so- velletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat määräykset ja erityisesti YK:n kauppalaki (CISG).